Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 19
Năm 2022 : 7.480
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế giảng năm học 2018 - 2019

BÁO CÁO

Bế giảng năm học 2018 - 2019

SỞ GD,KH VÀ CN BẠC LIÊU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                           

 

        Số:    /BC-THPTĐH                              Điền Hải, ngày 10 tháng 5 năm 2015

                    

Dự thảo

BÁO CÁO

Bế giảng năm học 2018 - 2019

 
 

 

Thực hiện Công văn số 309/SGDKHCN- GDTrH-TX ngày 09/4/2019 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc hướng dẫn bế giảng năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục trung học;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của nhà trường, Trường THPT Điền Hải báo cáo kết quả thực hiện như sau:

          1. Việc rà soát mạng lưới trường, lớp, quy mô học sinh; các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          a) Quy mộ trường, lớp, quy mô học sinh:

          - Tổng số lớp: 20; trong đó có 08 lớp 10, 06 lớp 11 và 06 lớp 12;

- Tổng số học sinh đầu năm: 863; trong đó có 410 nữ, 12 dân tộc;

- Tổng số học sinh cuối năm 856; trong đó có 406 nữ, 12 dân tộc;

- Kết quả 02 mặt giáo dục:

+ Học lực: Giỏi  156 (18,22%), Khá 465 (54,32%), Trung bình 220 (25,70%), Yếu 15 (1,75%), Kém 00

+ Hạnh kiểm: Tốt  744 (86,92%), Khá 100 (11,68%), Trung bình 10 (1,17%), Yếu 2 (0,23%)

- Tổng số học sinh bỏ học 07, tỉ lệ 0,81%

          b) Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và lộ trình trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018. Tính đến thời này, nhà trường đã nộp hồ sơ trình Sở GDKHCN thẩm định công nhận đạt chuẩn quốc gia.

          2. Việc triển khai các hoạt động giáo dục

          a) Triển khai thực hiện một số hoạt động đầu năm

          Thực hiện các văn bản: Công văn 380/SGDĐT-GDTrH ngày 27/4/2018; Công văn 550/SGDĐT-GDTrH ngày 28/6/2018; Công văn 680/SGDĐT-VP ngày 15/8/2018; ...BGH nhà trường chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao công tác trọng tâm đầu năm như: Xây dựng chương trình dạy học phù hợp; Tập huấn cho CBGV tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới; Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá (theo tinh thần Công văn số 48 và Công văn 1122); Tuyển sinh mở lớp vượt chỉ tiêu 10%; công tác mua sắm, tu sửa CSVC và trang thiết bị, sách đủ phục vụ dạy học; tổ chức kiểm tra đầu năm có hiệu quả làm cơ sở tổ chức dạy học phân hóa; tổ chức phân công chuyên môn phù hợp và bàn giao kết quả học tập, rèn luyện thiết thực, hiệu quả; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả; tổ chức chào đón hơn 340 học sinh lớp 10 vào trường;....

          b) Đánh giá tổng kết bộ môn theo từng khối lớp, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho hoạt động dạy học bộ môn cho năm học mới; hoàn thành hồ sơ sổ sách, kết quả học tập của học sinh,... để chuẩn bị bàn giao công tác chủ nhiệm vào đầu năm học mới.

          Nhà trường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch năm học. Tổ chức bế giảng môn học theo từng khối, đánh giá mặt làm được, chưa làm được, đúc kết kinh nghiệm, làm cơ sở xây dựng kế hoạch chuyên môn cho năm học tiếp theo. Các tổ chuyên môn tổ chức bế giảng bộ môn theo kế hoạch, rút ra nhiều bài học quý báo. Tuy nhiên vẫn còn một số ít các tổ (nhóm) chuyên môn đánh giá chưa sâu trong bế giảng bộ môn mà nguyên do là các tổ trưởng này chưa sâu sát trong quản lí chuyên môn, ít tự kiểm tra,...dẫn tới không có nhiều nguồn minh chứng khi đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm;

BGH nhà trường duyệt hồ sơ sổ sách của CBGV-NV định kỳ hàng tháng và cuối năm học, có đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi lần duyệt hồ sơ, lấy kết quả làm cơ sở xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua công chức cuối năm. Hồ sơ được lưu giữ theo quy định;

Việc tổ chức bế giảng năm học được nhà trường chỉ đạo thực hiện từ dưới lên, đảm bảo đánh giá đúng đối tượng, thể hiện tính dân chủ, khách quan, công bằng. Kết quả đánh giá, xếp loại công chức cuối năm được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch. Kết quả cụ thể như sau: ....

          c) Thực hiện chương trình giáo dục 37 tuần thực học theo đúng Công văn 550/SGDĐT-GDTrH ngày 28/6/2018 về việc hướng dẫn kế hoạch thời gian thực hiện năm học 2018 - 2019, theo đó tuần 01 bắt đầu từ 13/8/2018 và kết thúc trước ngày 19/5/2019;

Trên cơ sở khung phân phối chương trình của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Sở giáo dục, Khoa học và Công nghệ, nhà trường chỉ đạo các Tổ chuyên môn xây dựng Chương trình dạy học cho từng môn học và trình cho Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện. Việc xây dựng PPCT và soạn giảng phải đảm bảo tính phân hóa theo năng lực của học sinh, đảm bảo tính liên môn và lồng ghép giáo dục địa phương, đặc biệt là phải đáp ứng yêu cầu đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia cuối năm;

Yêu cầu giáo viên đứng lớp phải tự làm đồ dùng dạy học, tăng cường ứng dụng CNTT vào đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá; nhà trường tu bổ các trang thiết bị dạy học, các phòng chức năng,... qua đó góp phần nâng cao chất lượng các tiết dạy học, đặc biệt là các tiết thực hành - thí nghiệm;

          Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung giáo dục địa phương trong các môn học Lịch sử, Ngữ văn, GDNGLL,...Chỉ đạo các tổ chuyên môn có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện riêng. Nhà trường mua sắm tài liệu giáo dục địa phương cho giáo viên và học sinh sử dụng. Trường cũng nhận tăng cường giáo dục truyền thống cho học sinh bằng nhiều giải pháp thiết thực như: nhận và phân công cho học sinh bảo quản và chăm sóc khu Bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở Gò Cát, đưa học sinh tham quan nơi thành lập Đảng đầu tiên ở Bạc Liêu, tổ chức Hội trại 26-03, Hội thi chủ đề “Giáo dục đạo đức học sinh”, Hội thao học sinh vòng trường,...qua đó giúp học sinh vui để học, hiểu rõ hơn về lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc, yêu quê hương, đất nước con người Việt Nam hơn.

          d) Công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện vận dụng, đổi mới PPDH và đổi mới KTĐG kết quả học tập của học sinh; chỉ đạo dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh; kết quả ứng dụng CNTT trong đổi mới dạy học.

          Thực hiện Căn cứ công văn số 747/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng nhà trường đã cụ thể hóa thành Kế hoạch năm học. Trong đó kế hoạch nêu rõ, tất cả giáo viên toàn trường phải tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới và phải đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG kết quả học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực của người học;

Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các văn bản của Sở GDKHCN như: Căn cứ công văn số 550/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu về việc hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019; Căn cứ vào Báo cáo số  191/BC-SGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu về việc Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 của ngành giáo dục; Căn cứ vào Báo cáo số 192/BC-SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu về việc Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 cấp trung học; Căn cứ công văn số 747/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2018 - 2019; Công văn 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017-2018...trong công tác xây dựng và triển khai thực kế hoạch của tổ.

          Công tác tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh được nhà trường thực hiện theo Công văn số 714/SGDĐT ngày 08/8/2017 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn tổ chức dạy học phân hóa và dạy học tự chọn cấp trung học và được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 01/KH-THPTĐH ngày 16/8/2018 của hiệu trưởng trường THPT Điền Hải về việc Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh;

Nhà trường tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lí, vào giảng dạy bằng các phần mềm như: phần mềm quản lí điểm SMAS - đánh giá xếp loại học lực của học sinh học sinh, phầm mềm kế toán, phần mềm xếp thời khóa biểu, phần mềm quản lí nhân sự EpMIS,...Ngoài ra, 100% giáo viên đã soạn giáo án bằng máy tính, biết ứng dụng công nghệ vào dạy học.

e) Nhà trường đã xây dựng quy trình KTĐG kết quả học tập của học sinh theo đúng tinh thần công văn 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017-2018. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo nêu trên của Sở GDKHCN luôn được nhà trường đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện linh động, sáng tạo, phù hợp với thực tế nhà trường, qua đó góp phần rất lớn nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm những năm qua;

Nhà trường cũng đầu tư mua sắm nguồn tài liệu cho thư viện, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho thư viện và các phòng bộ môn, đáp ứng nhu cầu của GV và HS. Ngoài ra, giáo viên và học sinh của nhà trường cũng tích cực tham khảo tài liệu trên mạng Internet, trang web trường học kết nối,...để đầu tư chuyên môn, phục vụ tốt cho công tác dạy học;

Hàng năm vào cuối năm học trường khuyến khích học sinh tặng SGK cũ cho thư viện, năm học 2018 - 2019 thư viện trường nhận được gần 100 bộ SGK cũ; vào đầu năm học mới trường thông báo cho học sinh mới mượn học, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

          Tổ chức thi làm Đồ dùng dạy học cấp trường (Có 19 sản phẩm đạt giải, trong đó có: 01 giải nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 14 giải Khuyến khích), qua đó từng bước nâng cao tay nghề giáo viên, chăm bồi đội ngũ cũng như khuyến khích giáo viên tự làm ĐDDH và sử dụng hiệu quả hiệu quả trang thiết bị hiện có.

          f) Phong trào giúp đỡ học sinh yếu kém và giảm học sinh bỏ học là một trong những công tác được trường quan tâm nhất, hạn chế được số lượng học sinh yếu kém đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng dạy học. Do đó, ngay từ đầu năm học sau khi có kết quả KTCL đầu năm, nhà trường xây dựng kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém. Do được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở GDKHCN, sự đồng thuận của tập thể sư phạm nhà trường và Ban đại diện CMHS mà kết quả hai mặt công tác này này rất khả quan. Tính đến cuối năm học 2018 - 2019 tỉ lệ HS yếu kém 1,75% (giảm 1,63 % so năm trước), tỉ lệ học sinh bỏ học 0,8%;

          Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở GDKHCN, đặc biệt là phòng GDTrH-GDTX, nhà trường vừa dạy vừa ôn tập, ôn luyện và đã kết thúc chương trình lớp 12 đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, thực tế qua kết quả thi thử cụm trường, kết quả kiểm tra tập trung đã chỉ ra còn nhiều vấn đề ở học sinh lớp 12 mà BGH và giáo viên dạy ôn cần phải làm trong thời gian tới. 

          3. Tiếp nối các năm học trước, đầu năm học 2018 - 2019 trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch để thực các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Xanh sạch đẹp”, thực hiện ba cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện. Hàng tháng, hàng quý Ban chỉ đạo đều kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện phong trào. Phổ biến tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện ba cuộc vận động trên bằng băng rôn, khẩu hiệu và bằng hành động cụ thể như:

Hàng tuần trong tiết chào cờ mỗi lớp đọc mẫu chuyện về gương Bác, sinh hoạt Chi bộ đọc các mẫu chuyện về gương Bác... Góc thông tin của trường luôn cập nhật những tấm gương vương lên vượt khó, những câu chuyện thể hiện tình người, chương trình An toàn giao thông học đường...qua đó tuyên truyền các thầy cô, học sinh học tập tốt theo tấm gương của Bác, sống có ích cho xã hội;

Đưa học sinh thăm các khu di tích của địa phương, hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tai Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu,...Thường xuyên tuyên truyền cho CBGV và học sinh sống có ý thức pháp luật,...;

Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các cuộc thi: ATGT, thi Sáng tạo KHKT, thi Tin học trẻ,...đầu tư chất lượng, tránh hình thức, qua loa. Kết quả các cuộc thi khả quan: Thi Sáng tạo KHKT cấp tỉnh đạt 04 giải (01 giải Nhất toàn đoàn), thi ATGT có 01 học sinh dự thi cấp quốc gia,...

          4. Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, hiệu quả công tác quản lí nhà trường và các hoạt động giáo dục

Tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát của CBQL, sâu sát nắm tình hình diễn biến của nhà trường. Chấn chỉnh, tổng kết, rút kinh nghiệm liên tục;

Nghiên cứu thật kỷ các văn bản chỉ đạo của Sở GDKHCN, xây dựng kế hoạch linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện nhà trường và triển khai thực hiện nghiêm túc;

Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu kỳ thi THPT quốc gia;

          Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh theo tinh thần công văn số 714/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học phân hóa và dạy học tự chọn cấp trung học. Trên cơ sở đó nhà trường xây dựng kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém cụ thể rõ ràng. Đây là hoạt động rất quan trọng, vì giảm tỉ lệ học sinh yếu kém đồng nghĩa chất lượng giáo dục tăng lên nên trường thành lập Ban chỉ đạo và chia từng giai đoạn thực hiện cụ thể. Phân công người theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra hướng khắc phục thường xuyên. Nhờ vậy đến cuối năm học 2018 – 2019 tỉ lệ học sinh yếu kém của trường còn 1,75%. Song song với việc giúp đỡ học sinh yếu kém, nhà trường tăng cường đầu tư công tác mũi nhọn, tính đến cuối năm học 2018 – 2019 trường có 36 giải HSG cấp tỉnh (có 09 học sinh được chọn vào đội dự tuyển cấp quốc gia), vượt chỉ tiêu 19 giải;

          Chỉ đạo các tổ (nhóm) chuyên môn chú trọng công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn liên trường, cụm trường. Việc sinh hoạt chuyên môn phải bàn sâu về chuyên môn, tránh hình thức, hạn chế bàn về công tác hành chính;

          Tăng cường nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm: Tạo mối quan hệ công tác tốt và gắng kết giữa gia đình và nhà trường, qua đó quản lí, giáo dục đạo đức học sinh ngày một tốt hơn. Tính đến cuối năm học 2018 – 2019 tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm khá tốt đạt hơn 98%. Thường xuyên tổ chức ngoại khóa, các hoạt động vui chơi lành mạnh cho học sinh sau những ngày học tập căng thẳng như: Tổ chức Hội trại 26-03, Hội thao học sinh vòng trường, thi Tiếng hát học sinh, thi hát Quốc ca vòng trường, đưa học sinh tham quan nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiện ở Bạc Liêu, Di tích Đồng Nọc Nạng,...;

          Có nhiều giải pháp giúp đỡ những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn như tặng SGK cũ,  miễn giảm các khoảng phí, vận đông các mạnh thường quân các tổ chức khuyến học tặng tập vỡ, quần áo, xe đạp, trao học bổng cho các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp cho các em tiếp tục đến trường, góp phần hạn chế học sinh bỏ học;

          Tiếp tục ứng dụng CNTT vào quản lí, giảng dạy như: Quản lí điểm, quản lí tài sản, đánh giá xếp loại học sinh,... yêu cầu 100% giáo viên ứng dụng công nghệ vào dạy học, mỗi giáo viên có ít nhất 02 tiết thao giảng bằng CNTT;

          Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ: Xây dựng kế hoạch học nâng cao chất lượng đội ngũ, đặt biệt là đội ngũ cốt cán (giai đoạn 2010-2020), hiện nay đội ngũ CBGV và NV của trường là 42 người, tất cả đều đạt và trên chuẩn, trong đó có 07 CBGV đã có trình độ thạc sĩ , có 05 CBGV có bằng Cử nhân và Chứng nhận quản lí giáo dục, 05 CBGV có bằng trung cấp chính trị,...Đánh giá, xếp loại công chức và theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên được thực hiện đánh giá công tâm, khách quan, thực chất theo các văn bản chỉ đạo.

          5. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn

Yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý phải có nhận thức đúng đắn, phải mạnh dạn, tích cực đổi mới, nhất là trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng toàn diện học sinh. Xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, lãnh đạo nhà trường đã có những chỉ đạo, tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn như sau:

Chỉ đạo các tổ chuyên môn tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kỹ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực người học;

Đổi mới cơ chế quản lí chuyên môn nhằm nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Đổi mới hình thức quản lý về hồ sơ tổ, đây vừa là “con số biết nói” vừa lưu giữ khoa học. Để làm được điều này, cần có những quy định rõ ràng, phổ biến nghiêm túc tới các thành viên trong tổ để mọi người cùng hiểu và đồng lòng sáng tạo. Sinh hoạt chuyên môn không ghi chiếu lệ mà thống kê ghi chép nghiêm túc những con số, những nội dung “biết nói” thực sự có giá trị thúc đẩy chuyên môn của tổ, khuyến khích giáo viên sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ trưởng chuyên môn quản lý các kế hoạch dạy học và giáo dục của các tổ viên theo quy định (dự giờ rút kinh nghiệm, kiểm tra đột xuất,..). Tổ trưởng chuyên môn ký giáo án cho các thành viên trước một tuần, khi ký giáo án nghiêm túc chỉ duyệt những giáo án đúng theo quy chế chuyên môn có đổi mới phương pháp, không soạn theo giáo án dạy học truyền thống. Tăng cường công tác tự kiểm tra tự chấn chỉnh;

Trong năm học 2018-2019, nhà trường tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lí dạy và học như: sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lí điểm, phần mềm sắp thời khóa biểu,..;

Hoạt động sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” được giáo viên và học sinh nhà trường tham gia sôi nổi. Đến thời điểm này, trên hệ thống "Trường học kết nối" có tổng số khoảng 400 tài khoản cấp trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học được BGH, giáo viên nhà trường hết sức quan tâm. Trong năm học 2018-2019 trường đạt 04 giải (giải Nhất toàn đoàn). Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trường cũng đạt 01 giải Ba cấp Bộ;

Song song với với dạy chữ, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh luôn được nhà trường quan tâm hàng đầu. BGH nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, vệ sinh. Trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, ngoại khóa, hội thi, giờ dạy,... đều lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và thực hiện đúng pháp luật Nhà nước cho học sinh. Kết quả cuối năm học tỉ lệ hạnh kiểm khá, tốt đạt hơn 98% và không có học sinh vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường được thực hiện đúng theo quy định (Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 về quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở)

Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn bị đội ngũ quản lí, giáo viên là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của trường. Hiện nay 100% CBGV nhà trường đạt chuẩn (trong đó có 05 trên chuẩn). Riêng cán bộ quản lí thuộc diện quy hoạch dự nguồn được đưa đi học chính trị, quản lí, kiến thức quốc phòng;

Mặt dù còn khó khăn về tài chính nhưng trong năm qua nhờ được sự quan tâm của Sở GDKHCN, Ban đại diện CMHS và BGH nhà trường mà cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu dạy học.

Hoạt động quản lí giáo dục không ngừng được đầu tư sáng tạo, ngày một đổi mới về cách thức, nội dung mà cốt lõi vấn đề là làm cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh ngày càng ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong việc thực thi nhiệm vụ của mình.

6. Công tác thi đua khen thưởng

Đầu năm học, BGH nhà trường phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng, đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của giáo viên. Công tác xét thi đua khen thưởng của nhà trường công tâm, khách quan, rõ ràng và nghiêm túc;

          Chế độ thông tin báo cáo của trường trong năm học 2018 - 2019 đầy đủ, kịp thời và đúng thời gian quy định.

          Trên đây là báo cáo bế giảng năm học 2018 - 2019 của trường THPT Điền Hải, xin báo cáo đến Sở GD – KHCN Bạc Liêu.

    Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG 

 - Sở GDKHCN;

 - Lãnh đạo trường;

 - Các TTCM;     

 - Lưu VP.                                                                                      

                                                                                                             

 


Tác giả: BB
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới
Đang chờ cập nhật